Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.sprzetyogrodowe.pl jest prowadzony przez Rokapil Edyta Kugler Gołębia 2, 86-061 Brzoza, NIP:554-134-37-54, REGON:340547880, numer w ewidencji działalności gospodarczej: 6410-972
 2. Regulamin Sklepu jest zamieszczony na stronie internetowej www.sprzetyogrodowe.pl
 3. Sklep internetowy znajdujący się na stronie www.sprzetyogrodowe.pl stanowi platformę służącą:
  • zamawianiu towarów pomiędzy Nabywcami towarów a firmą Rokapil Edyta Kugler
 4. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin stanowi część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy firmą Rokapil Edyta Kugler a Nabywcą
 5. Sklepem Internetowym jest serwis internetowy dostępnym pod adresem www.sprzetyogrodowe.pl, za pośrednictwem którego Klient może zamówić Towary poprzez zawarcie umowy z firmą ROKAPIL Edyta Kugler. Klient może także dokonać Rezerwacji towarów, a następnie zawrzeć umowę sprzedaży w Sklepie Fizycznym.
 6. Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot nabywający towary od firmy ROKAPIL Edyta Kugler za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.sprzetyogrodowe.pl
 7. Przez Rezerwującego należy rozumieć podmiot dokonujący rezerwacji towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentowanego na stronie www.sprzetyogrodowe.pl i odbiór w siedzibie firmy
 8. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie www .sprzetyogrodowe.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 9. Firma Rokapil Edyta Kugler., jako Sprzedawca, jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w formach przewidzianych prawem, dokonującym w imieniu własnym i na własny rachunek obsługi produktów zamówionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie www.sprzetyogrodowe.pl, jak również świadczący usługi poboczne związane ze sprzedażą, takie jak przeszkolenie Nabywcy w zakresie obsługi urządzeń, serwisu urządzeń.
 10. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Nabywców będących Konsumentami Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność firmy Rokapil Edyta Kugler z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Nabywców produktów będących przedsiębiorcami. Ograniczenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy zawierają umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP.

Sklep Internetowy

 1. Wszystkie produkty w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie www.sprzetyogrodowe.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
 2. Dostarczony asortyment może znajdować się w otwartym opakowaniu oraz nosić minimalne ślady użycia, co wynika z przeglądu przedsprzedażnego wykonanego przez firmę ROKAPIL Edyta Kugler i nie stanowi jednocześnie podstawy dla Nabywcy do roszczeń z tytułu gwarancji bądź rękojmi.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) oraz są wartością brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Firma ROKAPIL Edyta Kugler ma prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i za jego zgodą.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są tylko przez stronę internetową www.sprzetyogrodowe.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych i rzeczywistych danych osobowych i korespondencyjnych, w tym wskazanie adresu dostawy wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Wybór asortymentu następuje poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy każdej pozycji.
 4. Poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę przedstawiającą obrazek koszyka uzyskuje się możliwość przeglądu koszyka oraz ewentualnej zmiany zamawianych ilości i rozpoczęcia procesu zamówienia.
 5. W celu kontynuacji procesu zamówienia należy wybrać opcję „Dalej” przechodząc jednocześnie do formularza danych do zamówienia, który należy dokładnie wypełnić, obowiązkowo uzupełniając wszystkie pola. Następnie, wybierając przycisk „Dalej”, należy przejść do kolejnego kroku.
 6. Przy składaniu zamówienia Klient określa rodzaj usługi świadczonej przez firmę ROKAPL Edyta Kugler, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Może to być:
  • zakup towaru w Sklepie Internetowym z dostawą przesyłką kurierską lub
  • rezerwacja towaru i odbiór w sklepie fizycznym
 7. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do potwierdzenia:
  • iż wie, że złożenie zamówienia z zakupem towaru w Sklepie Internetowym wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny poprze przelew bankowy lub pobranie kwoty zamówienia przez kuriera dostarczającego towar
  • iż, wie, że złożenie z zamówienia poprzez rezerwację towaru i odbiór w Sklepie Fizycznym, wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny w przypadku zawarcia umowy sprzedaży w tym sklepie.
 8. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny, firma ROKAPIL Edyta Kugler skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu realizacji.
 9. Złożenie zamówienia towaru oraz rezerwacja towaru oznaczają akceptację zasad niniejszego regulaminu.

Koszty dostawy zakupionego towaru w Sklepie Internetowym

 1. W przypadku zamówień o wartości >300zł koszt dostawy ponosi sprzedający
 2. W przypadku zamówień o wartości <300zł koszt dostawy w wysokości 19zł(pobranie) lub 16zł(przedpłata) ponosi nabywca
 3. Nabywca w momencie potwierdzenia zamówienia obowiązany jest zdecydować się na jedną z następujących form płatności: płatność on line poprzez system PayU, płatność przelewem (z góry), płatność przy odbiorze lub raty (raty – zgodnie z aktualną ofertą.)

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia .
 2. Orientacyjnym czasem dostawy jest czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD. Przewidywany czas dostawy wynosi 72 godziny
 3. Z powodu braku towaru i konieczności sprowadzenia go, ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji sprzętu czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W powyższych przypadkach firma rokapil Rokapil Edyta Kugler skontaktuje się drogą mailową z Zamawiającym w celu poinformowania go o zaistniałych okolicznościach.
 4. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie o którym mowa w pkt. 4 Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 5. Towar jest wysyłany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
 6. Realizacja zamówienia następuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 17.00. Do czasu realizacji zamówienia nie są wliczane dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 7. Nabywca sprawdza przesyłkę przy odbiorze pod względem jej kompletności, braku uszkodzeń, czego dokonuje w obecności osoby dostarczającej towar. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę przy odbiorze uszkodzeń mechanicznych zakupionego towaru, Nabywca ma prawo do odmowy przyjęcia towaru.
 8. Wskazane w pkt. 7 uprawnienie nie dotyczy uszkodzeń opakowania i śladów użycia urządzenia określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu.
 9. Wraz z dostarczeniem towaru Nabywcy jest doręczany paragon fiskalny. Jeżeli w momencie składania zamówienia Zamawiający oświadczył, iż żąda wystawienia faktury VAT, wówczas otrzymuje fakturę.

Gwarancja

 1. Wszystkie towary marki Oleo-Mac zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.sprzetyogrodowe.pl są objęte gwarancją Victus-Emak Sp. z o.o..
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji na towar są określone w kartach gwarancyjnych
 3. Gwarancje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe Oleo-Mac. Adresy punktów handlowo-serwisowych znajdują się na stronie internetowej https://www.victus.pl/stores/

Zwrot zakupionego towaru

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nabywca będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru nabywcy będącemu konsumentem lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt lub dostarczyć osobiście zwracany towar do firmy ROKAPIL Edyta Kugler (adres ul. Gołębia 2, 86-061 Brzoza) odpowiedzialnego za realizację zamówienia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota ceny produktu. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie – nie nosi śladów eksploatacji (używania), zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (oryginalne opakowanie z kompletną zawartością), z uwzględnieniem wyjątków określonych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu. Powyższy zapis nie znajduje zastosowania, jeśli zmiana zwracanego towaru była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrotowi podlega poniesiony przez Nabywcę koszt dostawy towaru. Koszt odesłania towaru ponosi Nabywca.
 4. Kwota 100% ceny produktu wraz z kosztami dostawy towaru poniesionymi przez Nabywcę jest zwracana na podane konto bankowe po otrzymaniu podpisanych dokumentów korygujących, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu nadania towaru.
 5. Firma ROKAPIL Edyta Kugler nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych przez Nabywcę za pobraniem, zawierających zamówiony w sklepie www.sprzetyogrodowe.pl towar.
 6. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Niezgodność towaru z umową

 1. Reklamacje składane rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że firma ROKAPIL Edyta Kugler  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez firmę ROKAPiL Edyta Kugler.  albo firma ROKAPIL Edyta Kugler  nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez firmę ROKAPIL Edyta Kugler
 2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru na adres firmy ROKAPIL Edyta Kugler. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z pisemnym żądaniem z tytułu niezgodności towaru z umową. Koszty dostarczenia towaru obciążają firmę ROKAPIL Edyta Kulger na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.
 3. firma ROKAPIL Edyta Kugler zwraca Konsumentowi koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, w terminie 3 dni licząc od dnia rozpatrzenia i uwzględnienia roszczeń Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. Nieudzielenie odpowiedzi przez firmę ROKAPIL Edyta Kugler w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru wraz z pisemnym żądaniem  wymiany rzeczy wadliwej lub usunięcia wady albo złożenia oświadczenie o obniżeniu ceny, zawierającego kwotę, o którą cena ma być obniżona równoznaczne jest z uznaniem przez firmę RKAPIL Edyta Kugler roszczeń Konsumenta.
 5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec firmy ROKAPIL Edyta Kugler nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Nabywcy gwarancji odbywa się na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.
 6. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozostałe postanowienia

 1. Prowadzący Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były zgodne ze stanem rzeczywistym. Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się z pracownikami pod nr telefonu 669094945 lub pod adresem mailowym
 2. Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru. W takich przypadkach firma ROKAPIL Edyta Kugler skontaktuje się z Nabywcą, celem poinformowania go o zmianie parametrów. Nabywca podejmie decyzję o zawarciu umowy bądź rezygnacji z zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy wynikającym z obowiązujących przepisów.

INFORMACJA

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (UE) 2016/679 („RODO”)

Przy użyciu niniejszej informacji („Informacja”) Administrator (zdefiniowany poniżej) chciałby poinformować Państwa o celach i metodach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o Państwa uprawnieniach wynikających z przepisów RODO.

1.       Kim jest Administrator.

Administratorem jest ROKAPIL Edyta Kugler z siedzibą w Brzozie (86-061) przy ul. Gołębiej 2, nr tel. 669-094-945

2.     Firma ROKAPIL Edyta Kugler przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

a)      zawarcia i wykonywania postanowień umowy sprzedaży zawieranymi w ramach sklepu internetowego, w tym, między innymi, do wysyłki zakupionego produktu, zarządzania pomocą techniczną, obsługi posprzedażowej oraz wykonania prawnego obowiązku, który spoczywa na Administratorze w  celach rachunkowych i księgowych itp. odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO,

b)      dostarczania Państwu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez firmę ROKAPIL Edyta Kugler (marketing) oraz włączenia Państwa do badań rynkowych w związku z produktami i usługami oferowanymi przez firmę ROKAPIL Edyta Kugler na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

c)       przeglądania Strony Internetowej oraz wysyłania odpowiedzi na Państwa konkretne zgłoszenie, w tym między innymi wysyłanie Państwu technicznych informacji o produktach Oleo-Mac, zarządzanie Państwa dostępem do bazy danych mediów na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,

d)      pomyślnego ukończenia rejestracji , stosownie do Państwa zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

3.       Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi w przypadku:

·         pkt 1 lit a powyżej stanowi obligatoryjny element procedury zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, wobec czego odmowa podania przez Państwa danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży przez Administratora,

·         pkt 1 lit c i d powyżej obowiązkowy wymóg umożliwiający zarządzanie Państwa zgłoszeniem lub pomyślne ukończenie rejestracji i uzyskanie dostępu do Aplikacji, Państwa odmowa dostarczenia takich danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe, będzie skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zgłoszenie przez Administratora, a także brakiem zapewnienia Państwu możliwości korzystania z Aplikacji. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych pkt. 1 lit b, nie będziemy w stanie przekazywać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub nowych produktach i usługach; jednak nie będzie to miało wpływu na zarządzanie przez nas Państwa innym zgłoszeniem.

4.       Okres przechowywania danych.

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych:

·         w pkt 1 lit a powyżej jedynie przez okres konieczny dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Państwa dane osobowe podlegać będą przetwarzaniu przez Administratora przez okres odpowiadający długości okresu przedawnienia, a następnie zostaną usunięte,

·         w pkt 1 lit b, c powyżej jedynie przez okres do momentu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody lub jedynie przez okres  konieczny do umożliwienia zarządzania Państwa zgłoszeniem.

·         w pkt 1 lit d powyżej jedynie przez okres, w którym będą Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Aplikacji oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego lub prawa polskiego. Państwa dane osobowe będą następnie przetwarzane przez Administratora przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia, a następnie zostaną usunięte.

5.       Metody przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

6.       Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp.

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe innym podmiotom będącym uprawnionymi organami publicznymi, jednostkami lub innymi podmiotami, które mogą otrzymywać dane w celu wypełniania ciążących na nich obowiązków prawnych, a którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dla celów opisanych w punkcie 2 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu firmy ROKAPIL Edyta Kugler, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani.

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące osoby trzecie:

·         dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT;

·         dostawców usług związanych z obsługą prawna, kadrową i księgową;

·         dostawców usług związanych z transportem przesyłek;

·         banki i inne instytucje finansowe (w związku z zarządzaniem Państwa płatnościami);

·         organy administracji publicznej;

·         innych dostawców usług.

Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako autonomiczni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.

7.       Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych będzie Państwa zgoda, można ją wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. W przypadku, kiedy Państwa dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie na to dodatkowej zgody. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Powyższe prawa mogą być wykonane po kontakcie z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej. Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności na Państwa prośbę.

Jeżeli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Administratora, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.