Kim jesteśmy

Administratorem jest Rokapil Edyta Kugler z siedzibą w Brzozie (66-061) przy ul. Gołębiej 2, nr tel. 669-094-945 . NIP:554-134-37-54, REGON:340547880, numer w ewidencji działalności gospodarczej: 6410-972

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy

2.1 Konkretne zgłoszenia

Zgodnie z Państwa konkretnym zgłoszeniem oraz w celach określonych w punkcie 3 Informacji, Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • treść zapytania i dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.

2.2 Pliki cookie

 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 • Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 • Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
 1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
 2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
 3. statystycznym.

Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

3. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

3.1 Zarządzanie Państwa zgłoszeniem

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić przeglądanie Strony Internetowej oraz wysłanie odpowiedzi na Państwa konkretne zgłoszenie, w tym między innymi wysłanie Państwu technicznych informacji o produktach sklepu www.sprzetyogrodowe.pl, zarządzanie Państwa dostępem do bazy danych mediów

3.2 Marketing

Jeśli otrzymamy od Państwa konkretną zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu dostarczenia Państwu informacji handlowych o produktach i usługach oferowanych przez sklep www.sprzetyogrodowe.pl oraz włączenia Państwa do analiz statystycznych, ankiet i badań rynku w związku z produktami i usługami oferowanymi przez sklep www.sprzetyogrodowe.pl.

W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednakże, nawet w razie wyrażenia przez Państwa wyżej wymienionej zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Powyższe żądanie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rokapil@wp.pl bądź – w przypadku newslettera – poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wysłanej przez nas wiadomości e-mail w ramach subskrybowanego newslettera.

4. Charakter przetwarzania danych osobowych i konsekwencje odmowy

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkowym wymogiem umożliwiającym: (i) zarządzanie Państwa zgłoszeniem lub (ii) pomyślne ukończenie rejestracji. Z uwagi na powyższe, Państwa odmowa dostarczenia takich danych osobowych, które mogą zostać wyraźnie określone jako obowiązkowe, będzie skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zgłoszenie przez Administratora.

Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych, nie będziemy w stanie przekazywać Państwu informacji o specjalnych ofertach lub nowych produktach i usługach; jednak nie będzie to miało wpływu na zarządzanie przez nas Państwa innym zgłoszeniem.

5. Przechowywanie danych

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach podanych powyżej jedynie przez okres konieczny do umożliwienia zarządzania Państwa zgłoszeniem oraz wykonania wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa lub rozporządzeń unijnych, lub prawa danego państwa członkowskiego.

6. Metody przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z postanowieniami RODO, na piśmie lub w drodze elektronicznej, w celach podanych powyżej oraz przy wykorzystaniu odpowiednich metod, służących zagwarantowaniu bezpieczeństwa i poufności danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.

7. Jakim podmiotom Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane i kto może mieć do nich dostęp

W celach opisanych w pkt 3 powyżej Państwa dane osobowe będą udostępniane pracownikom, zewnętrznym konsultantom i ogółowi personelu sklepu www.sprzetyogrodowe.pl, działającym jako osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, wyznaczonym jako wewnętrzni pracownicy oddelegowani.

Ponadto, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujące podmioty trzecie:

a) dostawców usług związanych z zarządzaniem systemem IT;
b) dostawców usług pomocy technicznej;;
c) firmy logistyczne, przewoźników, spedytorów;
d) innych dostawców usług.

Powyższe podmioty będą działać w niektórych przypadkach jako autonomiczni administratorzy, a w niektórych przypadkach jako podmioty przetwarzające wyznaczone przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Mogą Państwo poprosić o listę naszych podmiotów przetwarzających, wykorzystując dane kontaktowe podane w punkcie 1 powyżej.

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane do wiadomości publicznej.

8. Państwa prawa jako osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem opisanym w niniejszej Informacji mogą Państwo wykonywać swoje prawa określone w niniejszej sekcji zgodnie z art. 15-21 RODO. W szczególności:

 • Zarządzanie Państwa danymi – Prawo dostępu – art. 15 RODO: prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz następujących informacji (również poprzez otrzymanie ich kopii):
  a) cele przetwarzania;
  b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  d) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 • Sprostowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych – Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • Usunięcie danych – Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO: prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  b) wycofali Państwo swoją zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
  c) wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, mając uzasadnione podstawy;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  Jeśli nie chcą Państwo, abyśmy wykorzystywali Państwa dane osobowe, mogą Państwo zażądać od nas o ich usunięcia. Proszę jednak pamiętać, że po wystosowaniu żądania usunięcia Państwa danych osobowych, możemy zatrzymać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w zakresie koniecznym do wywiązania się z obowiązku prawnego, do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na przykład możemy zatrzymać Państwa pewne dane w związku z obowiązkami podatkowymi, prawnymi lub kontrolami księgowymi;
 • Ograniczenie przetwarzania – Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO: prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  a) kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) kiedy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) kiedy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) kiedy wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu;
 • Dostęp do danych –art. 20 RODO: prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany. 
 • Skargi – prosimy o wysyłanie skarg odpowiedniemu organowi ochrony danych, wysyłając informację do organu nadzorczego ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia rzekomego naruszenia.

Powyższe prawa mogą być wykonane po kontakcie z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 powyżej. Prosimy pamiętać, że możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności na Państwa prośbę.